Vietnam 100 Dong 1951

P-62a D-24A 100 Dong 1951
This type has no watermark

P-62s(1) D-S24A 100 Dong 1951, SPECIMEN

P-62s(1) D-S24A/LK5 100 Dong 1951, SPECIMEN
Overstamp: LƯU HÀNH LIÊN KHU 5

P-62b D-24B 100 Dong 1951

P-62s(2) D-S24B 100 Dong 1951, SPECIMEN

back to Vietnam 1951 Issue