Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

South Vietnam 1000 Dong 1975

Face:

Truong Cong Dinh; mythical dragon fish; denomination;
Text:
NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM = National Bank of Vietnam;
MỘT NGÀN ĐỒNG = One thousand dong;
TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH;
THỐNG-ĐỐC = Governor
[signature: Lê Quang Uyển];
TỔNG KIỂM-SOÁT = Inspector General
[signature: Nguyễn Văn Hạo];

Back:

Truong Cong Dinh's tomb in Go Cong; mythical dragon fish; denomination;
Text:
LĂNG TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH - GÒ-CÔNG = Temple of Truong Cong Dinh - Go Cong;
MỘT NGÀN ĐỒNG = One thousand dong;
NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM = National Bank of Vietnam;
HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA
= Criminal law centences to penal labor for counterfeiting paper money issued by the National Bank of Vietnam;

Watermark:

Old man

P-34A D-S38 1000 Dong 1975

South Vietnam banknote 1000 Dong 1975 specimen, faceSouth Vietnam banknote 1000 Dong 1975 specimen, back