Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

South Vietnam 20 Dong 1964

Face:

denomination;
Text:
NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM = National Bank of Vietnam;
HAI MƯƠI ĐỒNG = Twenty dong;
HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA-MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA
= Criminal law centences to penal labor for counterfeiting paper money issued by the National Bank of Vietnam;
TỔNG KIỂM-SOÁT = Inspector General
[signature: Nguyễn Văn Dõng];
GIÁM ĐỐC SỞ PHÁT-HÀNH = Director, Issue Department
[signature: Huỳnh Văn Cảnh];

Back:

mythical dragon fish; denomination;
Text:
NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM = National Bank of Vietnam;
HAI MƯƠI ĐỒNG = Twenty dong;
HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA-MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA
= Criminal law centences to penal labor for counterfeiting paper money issued by the National Bank of Vietnam;

Watermark:

Dragon head

P-16 D-19 20 Dong 1964

South Vietnam banknote 20 Dong 1964, faceSouth Vietnam banknote 20 Dong 1964, back

P-16s1 D-S19 20 Dong 1964 SPECIMEN

Face:

overprint GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ = Specimen no value;

Face/Back:

overprint GIẤY MẪU = Specimen
South Vietnam banknote 20 Dong 1964 specimen, faceSouth Vietnam banknote 20 Dong 1964 specimen, back

P-16s2 D-S19(*) 20 Dong 1964 TDLR SPECIMEN

Face/Back:

overprint SPECIMEN; overprint SPECIMEN / DE LA RUE & Co LTD. / NO VALUE;
South Vietnam banknote 20 Dong 1964 TDLR specimen, faceSouth Vietnam banknote 20 Dong 1964 TDLR specimen, back

Watermark: Dragon head

South Vietnam banknote 20 Dong 1964, watermark, Dragon head