Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

South Vietnam 5 Dong 1955

Face:

farmer with water buffalo; denomination;
Text:
NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM = National Bank of Vietnam;
NĂM ĐỒNG = Five dong;
VIỆT-NAM = Vietnam;
THỦ-QUỶ TRUNG-ƯƠNG = Central Cashier
[signature: Từ Văn Quý];
TỔNG-KIỂM-TRA = Inspector General
[signature: Nguyễn Văn Dõng];

Back:

house on the shore; denomination;
Text:
VIỆT-NAM = Vietnam;
HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ LÀM GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA
= Criminal law centences to penal labor for counterfeiting paper money issued by the National Bank of Vietnam;
NĂM ĐỒNG = Five dong;
SECURITY BANKNOTE COMPANY;

No watermark

P-13 D-3 5 Dong 1955

South Vietnam banknote 5 Dong 1955, faceSouth Vietnam banknote 5 Dong 1955, back

P-13 D-3 5 Dong 1955 replacement

South Vietnam banknote 5 Dong 1955 replacement, faceSouth Vietnam banknote 5 Dong 1955 replacement, back

P-13s D-S3 5 Dong 1955 SPECIMEN

Face/Back:

overprint GIẤY MẪU = Specimen
South Vietnam banknote 5 Dong 1955 specimen, faceSouth Vietnam banknote 5 Dong 1955 specimen, back

P-13s D-S3 5 Dong 1955 SPECIMEN, uniface pair

Face/Back:

overprint GIẤY MẪU = Specimen
South Vietnam banknote 5 Dong 1955 specimen, face, side 1South Vietnam banknote 5 Dong 1955 specimen, face, side 2South Vietnam banknote 5 Dong 1955 specimen, back, side 1South Vietnam banknote 5 Dong 1955 specimen, back, side 2

P-13x D-PL3a 5 Dong 1955 propaganda leaflet

Face:

woman with child added to the banknote design;
Text:
VIỆT-NAM CỘNG-HÒA = Republic of Vietnam;
TRỞ VỀ SUM-HỌP VỚI CON, GIA-ĐÌNH, SINH SỐNG TRONG AN-NINH, HẠNH-PHÚC
= Return to reunite with children, family, secure life, happiness;
NGUỒN SỐNG MỚI = New source of life;

Back:

CÁN BỘ CÁC CẤP QUÂN DÂN CHÍNH
Truyền đơn này có giá trị một giấy thông hành. Yêu cầu
các cơ quan Quân-sự, Hành-chánh, các đoàn thể hiệp hội
công tư và toàn thể đồng bào các giới triệt để giúp đỡ phương
tiện, thực phẩm, thuốc men và hướng ̣dẫn đương sự đến cơ-
quan Chiêu-hồi gần nhất để nơi đây lo thủ tục cho đương sự
trở về sum họp với gia đình.
Trung Tướng NGUYỄN KHÁNH
Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng.
[signature]
Translation:
MILITARY PERSONNEL OF ALL RANKS
This leaflet is a valid travel document.
Ask the Military, Administrative, Public Association,
and the entire ethnic community to help with transportation,
food, medicine and directions to the nearest Open Arms location
to follow procedures for the person to return to reunion with the family.
Lieutenant General NGUYEN KHANH
President of the Revolutionary Military Council.
[signature]
South Vietnam banknote 5 Dong 1955, faceSouth Vietnam banknote 5 Dong 1955, back