Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

South Vietnam 500 Dong 1955

Face:

Thien Mu pagoda in Hue; denomination;
Text:
NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM = National Bank of Vietnam;
NĂM TRĂM ĐỒNG = Five hundred dong;
TỔNG KIỂM-TRA = Inspector General
[signature: Nguyễn Văn Dõng];
THỦ-QUỶ TRUNG-ƯƠNG = Central Cashier
[signature: Từ Văn Quý];

Back:

denomination;
Text:
VIỆT-NAM = Vietnam;
NĂM TRĂM ĐỒNG = Five hundred dong;
HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO LÀM GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA
= Criminal law centences to penal labor for counterfeiting paper money issued by the National Bank of Vietnam;

No watermark

P-10 D-9 500 Dong 1955

South Vietnam banknote 500 Dong 1955, faceSouth Vietnam banknote 500 Dong 1955, back

P-10s1 D-S9 500 Dong 1955 SPECIMEN

Face/Back:

overprint GIẤY MẪU = Specimen
South Vietnam banknote 500 Dong 1955 specimen, faceSouth Vietnam banknote 500 Dong 1955 specimen, back

P-10s2 D-S9 100 Dong 1955 SPECIMEN

Face:

overprint SPECIMEN
South Vietnam banknote 500 Dong 1955 specimen, faceSouth Vietnam banknote 500 Dong 1955 specimen, back