Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 2 Dong 1958

Face:

a woman and three men with Vietnamese flag; coat of arms of Democratic Republuc of Vietnam; denomination;
Text:
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHÚ CỘNG HÒA = Democratic Republic of Vietnam;
NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM = National Bank of Vietnam;
HAI ĐỒNG = Two dong;

Back:

Ha Long Bay; date; denomination;
Text:
NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM = National Bank of Vietnam;
HAI ĐỒNG = Two dong;

Watermark:

15mm shaded stars

P-72 D-35 2 Dong 1958

Vietnam banknote 2 Dong 1958, faceVietnam banknote 2 Dong 1958, back

P-72s D-S35 2 Dong 1958 SPECIMEN

Back:

overprint MẪU BẠC = Specimen
Vietnam banknote 2 Dong 1958 specimen, faceVietnam banknote 2 Dong 1958 specimen, back

P-72s D-S35 2 Dong 1958 SPECIMEN

Face:

overprint MẪU BẠC = Specimen
Vietnam banknote 2 Dong 1958 specimen, faceVietnam banknote 2 Dong 1958 specimen, back

P-72x D-PL35 2 Dong 1958 propaganda counterfeit

These propaganga counterfeits were printed from 1965 by US Military Assistance Command, Vietnam, Saigon (in Tokyo, Philippines and Okinawa)

Face:


Text:
Hãy coi chừng một cuộc cải cách tiền tệ nữa. Các bạn có thể mất tất cả tài sản, công lao mồ hôi nước mắt của bạn.
= Beware of a further currency reforms. You may lose all property, the product of your work, sweat and tears.

Back:


Text:
Đảng thì vung-phí tiền của đồng-bào vào một cuộc chiến-tranh tuyệt-vọng. Khi chiến-tranh còn tiếp-diễn, sẽ chẳng có gì mấy để mua. Chiến-tranh thì tàn-phá quê-hương đồng-bào. Tiền đồng-bào để dành sẽ trở nên vô-giá.
= The party wastes the money of your comrades in a hopeless war. While the war is going on, there is nothing much to buy. The war will destroy your countrymen's homes. Your countrymen's money will become worthless.
Vietnam banknote 2 Dong 1958 propaganda counterfeit, faceVietnam banknote 2 Dong 1958 propaganda counterfeit, back