Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam Trung Bo 50 Dong 1947 Tin Phieu

Face:

Ho Chi Minh; denomination;
Text:
VIET NAM DAN CHU CONG HOA = Democratic Republic of Vietnam;
TIN PHIEU = 信票 = Credit note; NAM MUOI ĐONG = 伍拾元 = Fifty dong;
ĐAI DIEN CHINH PHU TRUNG UONG = Delegate of the Central Government
[signature: Phạm Văn Đồng];
ĐAI DIEN U.B.H.C TRUNG BO = Delegate of the Trung Bo Administrative Committee
[signature: Nguyễn Duy Trinh];

Back:

sailboat; denomination;
Text:
越南民主共和 = Democratic Republic of Vietnam;
NAM MUOI ĐONG = Fifty dong;

Watermark:

Star in circle (on P-51b) or NONE

P-50d D-CC4Da 50 Dong 1947 Tin Phieu

Vietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, faceVietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, back

P-50g D-CC4Aa/T01b2 50 Dong 1947 Tin Phieu, Binh Thuan overstamp

Face:

dash in "VIET-NAM";

Back:

overstamp VIET-NAM DAN-CHU CONG-HOA / TRUNG-BO / UY-BAN HANH-CHANH / BINH-THUAN
= Democratic Republic of Vietnam / Trung Bo / Administrative Committee / Binh Thuan;
[signature] PHAM NGOC CAN
Vietnam Binh Thuan credit note 50 Dong 1947, faceVietnam Binh Thuan credit note 50 Dong 1947, back

P-50g D-CC4Ca/T01b2 50 Dong 1947 Tin Phieu, Binh Thuan overstamp

Face/Back:

as above
Vietnam Binh Thuan credit note 50 Dong 1947, faceVietnam Binh Thuan credit note 50 Dong 1947, back

P-51a D-CC4Ba 50 Dong 1947 Tin Phieu

Vietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, faceVietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, back

P-51b D-CC4Bb 50 Dong 1947 Tin Phieu

Watermark:

Star in circle
Vietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, faceVietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, back

P-51a D-CC4Ba/? 50 Dong 1947 Tin Phieu, French propaganda overstamp

Back:

overstamp Một tín-phiếu không có bảo đảm là một tờ giấy lộn.
= Credit note without guarantee is a useless paper.
Vietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, faceFrench propaganda overstamp on Vietnamese banknote 50 Dong 1947

P-51a D-CC4Ba/? 50 Dong 1947 Tin Phieu, French propaganda overstamp

Back:

overstamp Tín-phiếu này là tín-phiếu khánh tận. V.M. làm ra để bóc-lột khéo dân chúng.
= This credit note is a bankrupt credit note made by Viet Minh to fleece the people.
Vietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, faceFrench propaganda overstamp on Vietnamese banknote 50 Dong 1947

P-51a D-CC4Ba/? 50 Dong 1947 Tin Phieu, French propaganda overstamp

Back:

overstamp Tín-phiếu không có bảo đảm là tờ chánh phủ Hồ-Chí-Minh cấp khánh tận.
= Credit notes without guarantee issued by the bankrupt government of Ho Chi Minh.
Vietnam Trung Bo credit note 50 Dong 1947, faceFrench propaganda overstamp on Vietnamese banknote 50 Dong 1947