Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam commemorative 50 Dong 2001

State Bank of Vietnam 50th anniversary

P-118 50 Dong 2001

Polymer

Face:

portrait of Ho Chi Minh; signature of the governor of the State Bank of Vietnam;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1890-1969 = President Ho Chi Minh 1890-1969;
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = Governor of the State Bank of Vietnam
[signature] LÊ ĐỨC THÚY;
1951 - 2001 50 NĂM = 50 years;
NĂM MƯƠI ĐỒNG = Fifty dong

Back:

State Bank of Vietnam building in Hanoi;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NĂM MƯƠI ĐỒNG = Fifty dong

Watermark:

Cranes and 50
Vietnam 50 Dong 2001 polymer banknote, faceVietnam 50 Dong 2001 polymer banknote, back

Watermark: Cranes (flying from the lower left to the upper right corner) and number 50

Vietnam 50 Dong 2001 polymer banknote, watermark

Booklet

booklet, front cover
booklet, first page
booklet, last page
booklet, back cover

Booklet text:

GIỚI THIỆU
ĐỒNG TIỀN LƯU NIỆM IN TRÊN GIẤY POLYMER
■ KÍCH THƯỚC: 82mm x 165mm
■ MẶT TRƯỚC:
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được in nổi ở vị trí trang trọng trên nền hình tượng lá cờ taọ bởi những dòng chữ cực nhỏ "50 năm Ngân hàng Việt Nam" và các chữ "NHVN" bằng phù điêu nổi. Hình trống đồng Việt Nam ở chính giữa tượng trưng cho 4000 năm dựng nước và giữ nước cuả dân tộc ta.
Phiá trên là dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam", mệnh giá 50 đồng tượng trưng cho 50 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, chữ ký của Thống ̣đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
■ MẶT SAU:
Hình ảnh trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiếm vị trí lớn trên tờ bạc.
Ứng dụng công nghệ in tiền hiện đại trên giấy Polymer, đồng tiền được thiết kế 2 cửa sổ trong suốt có hình ảnh trụ sở chính Ngân hàng trung ương ở cửa sổ bên trái, hình số 50 ở cửa sổ bên phải và khi soi lên trước nguồn sáng nhìn thấy hình chim Lạc.
■ NHỮNG KỸ THUẬT BẢO VỆ CHÍNH:
- Hai cửa sổ trong suốt có hình ảnh.
- Hình chìm trong giấy.
- In nổi nối mầu và in nhiều mầu khớp khít.
- In nổi không mầu.
- Kỹ thuật phù điêu và in siêu nhỏ.
Các kỹ thuật có thể chống sao chụp bằng phôtôcopi màu và máy quyét.
Đồng tiền lưu niệm in trên giấy Polymer chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam sẽ là một bước tiến mới trong công nghệ sản xuất tiền giấy ở nước ta.

Translation:

INTRODUCING
COMMEMORATIVE POLYMER BANKNOTE
■ DIMENSION: 82mm x 165mm
■ FACE:
Embossed portrait of President Ho Chi Minh over the flags created of microprinted words "50 years Bank of Vietnam" and "NHVN". Vietnamese bronze drum in the middle of the note is symbolising 4000 years of formation and struggle to defend the country.
Above are the words "State Bank of Vietnam", denomination 50 dong represents the 50th anniversary of the State Bank of Vietnam, signed by the Governor of the State Bank of Vietnam.
■ BACK:
The image of the State Bank of Vietnam headquarters occupies the large portion of the note.
Modern polymer money printing technology features 2 transparent window with a picture of the bank headquarters in the left window, figure 50 in the right window, and the watermark of Cranes.
■ SECURITY FEATURES:
- Two transparent windows within the design.
- Watermark.
- Embossed multi-color print.
- Embossed transparent area.
- Relief microprint.
The techniques prevent photocopying using scanners and printers.
Commemorative polymer banknote celebrates the 50th anniversary of banking in Vietnam and the next step in banknote production technology in our country.