Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 5,000,000 Dong Ngan Phieu 1996

Face:

denomination; expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRIỆU ĐỒNG = Five million dong;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 30-4-1997 = Valid for payment until 04/30/1997;
Hologram:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM / THỐNG ĐỐC = State Bank of Vietnam / Governor;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRIỆU ĐỒNG = Five million dong;

Watermark:

Dragon

P-114As 5,000,000 Dong 1996 (30-04-1997) SPECIMEN

Face:

overprint MẪU = Specimen
Vietnam banknote Ngan Phieu 5000000 Dong 1996 (30-04-1997) specimen, faceVietnam banknote Ngan Phieu 5000000 Dong 1996 (30-04-1997) specimen, back

Watermark: Dragon

Vietnam banknote Ngan Phieu 5000000 Dong 1996 (30-04-1997), watermark