Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 1,000,000 Dong Ngan Phieu 2000

Face:

denomination; expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
MỘT TRIỆU ĐỒNG = One million dong;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 31-3-2001 = Valid for payment until 03/31/2001;
Hologram:
NH / Dragon;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
MỘT TRIỆU ĐỒNG = One million dong;

Watermark:

Phoenix

P-114 1,000,000 Dong 2000 (31-03-2001)

Vietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 2000 (31-03-2001), faceVietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 2000 (31-03-2001), back

Watermark: Phoenix

Vietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 2000 (31-03-2001), watermark