Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 1,000,000 Dong Ngan Phieu 1999

Face:

denomination; expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
MỘT TRIỆU ĐỒNG = One million dong;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 30-9-1999 = Valid for payment until 09/30/1999;
Hologram:
Temple;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
MỘT TRIỆU ĐỒNG = One million dong;

Watermark:

Phoenix

P-114 1,000,000 Dong 1999 (30-09-1999)

Vietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 1999 (30-09-1999), faceVietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 1999 (30-09-1999), back

Watermark: Phoenix

Vietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 1999 (30-09-1999), watermark