Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 1,000,000 Dong Ngan Phieu 1996

Face:

denomination; expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
MỘT TRIỆU ĐỒNG = One million dong;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 31/8/1996 = Valid for payment until 08/31/1996;
Hologram:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM / THỐNG ĐỐC = State Bank of Vietnam / Governor;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
MỘT TRIỆU ĐỒNG = One million dong;

Watermark:

Square flowers

P-114 1,000,000 Dong 1996 (31-08-1996)

Vietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 1996 (31-08-1996), faceVietnam banknote Ngan Phieu 1000000 Dong 1996 (31-08-1996), back