Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 500,000 Dong Ngan Phieu 1998

Face:

denomination; date, expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRĂM NGHÌN ĐỒNG = Five hundred thousand dong;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 29.4.1999 = Valid for payment until 04/29/1999;
Hologram:
Temple;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRĂM NGHÌN ĐỒNG = Five hundred thousand dong;

Watermark:

Phoenix

P-113 500,000 Dong 1998 (29-04-1999)

Vietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 1998 (29-04-1999), faceVietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 1998 (29-04-1999), back

Watermark: Square flowers

Vietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 1998 (29-04-1999), watermark