Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam 500,000 Dong Ngan Phieu 1997

Face:

denomination; expiration date;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRĂM NGHÌN ĐỒNG = Five hundred thousand dong;
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 31-1-1998 = Valid for payment until 01/31/1998;
Hologram:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM / THỐNG ĐỐC = State Bank of Vietnam / Governor;

Back:

denomination;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
NGÂN PHIẾU THANH TOÁN = Payment check;
NĂM TRĂM NGHÌN ĐỒNG = Five hundred thousand dong;

Watermark:

Square flowers

P-113 500,000 Dong 1997 (31-01-1998)

Vietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 1997 (31-01-1998), faceVietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 1997 (31-01-1998), back

Watermark: Square flowers

Vietnam banknote Ngan Phieu 500000 Dong 1997 (31-01-1998), watermark