Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

North Vietnam 20 Xu 1948

Face:

Ho Chi Minh; denomination;
Text:
VIỆT-NAM DÂN-CHÚ CỘNG-HÒA = Democratic Republic of Vietnam;
HAI HÀO = 弍毛 = Two hao (20 xu);
BỘ-TRƯỞNG BỘ TÀI-CHÍNH = Minister of Finances
[signature: Lê Văn Hiến];
GIÁM-ĐỐC NGÂN-KHỐ TRUNG-ƯƠNG = Director of the National Government Treasury
[signature: Nguyễn Văn Khoát];
THEO SẮC LỆNH CỦA CHÍNH-PHỦ VIỆT-NAM KẺ NÀO LÀM GIẢ HOẶC CỐ HÀNH-ĐỘNG PHÁ HOẠI TỞ GIẤY BẠC CỦA CHÍNH-PHỦ SẼ BỊ TRỪNG-TRỊ THEO QUÂN-PHÁP
= According to the Government of Vietnam decree, those who counterfeit or damage the paper money of the government will be punished in accordance with military justice;

Back:

soldier and farmer; denomination;
Text:
HAI MƯƠI XU = 弍毛 = Twenty xu;

Watermark:

Star with VN in circle

Small stars vs. Large stars

Star types on Vietnam 20 Xu 1948 banknotes

P-13a D-13A 20 Xu 1948

North Vietnam banknote 20 Xu 1948, faceNorth Vietnam banknote 20 Xu 1948, back

P-13b D-13B 20 Xu 1948

North Vietnam banknote 20 Xu 1948, faceNorth Vietnam banknote 20 Xu 1948, back