Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

North Vietnam 20 Dong 1947

Face:

Ho Chi Minh; denomination;
Text:
VIỆT-NAM DÂN-CHÚ CỘNG-HÒA = 越南民主共和 = Democratic Republic of Vietnam;
GIẤY BẠC VIỆT-NAM = Banknote of Vietnam;
HAI MƯƠI ĐỒNG = ໒໐ ຫຼຽນ = 貳拾元 = Twenty dong;
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH = Minister of Finances
[signature: Lê Văn Hiến];
GIÁM ĐỐC NGÂN KHỐ TRUNG ƯƠNG = Director of the National Government Treasury
[signature: Nguyễn Văn Khoát];

Back:

farmer with buffalo, worker, child and woman; denomination;
Text:
VIỆT NAM DÂN CHÚ CỘNG HÒA = Democratic Republic of Vietnam;
HAI MƯƠI ĐỒNG = ២០ រៀល = Twenty dong;
THEO SẮC LỆNH CỦA CHÍNH-PHỦ VIỆT-NAM KẺ NÀO LÀM GIẢ HOẶC CỐ HÀNH-ĐỘNG PHÁ HOẠI TỞ BẠC GIẤY CỦA CHÍNH-PHỦ SẼ BỊ TRỪNG-TRỊ THEO QUÂN-PHÁP
= According to the Government of Vietnam decree, those who counterfeit or damage the paper money of the government will be punished in accordance with military justice;

No watermark

P-7 D-3C 20 Dong 1947

North Vietnam banknote 20 Dong 1947, faceNorth Vietnam banknote 20 Dong 1947, back