Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

Vietnam commemorative 100 Dong 2016

State Bank of Vietnam 65th anniversary

P-125 100 Dong 2016

Face:

coat of arms of Vietnam Socialist Republuc; portrait of Ho Chi Minh; number 65; signature of the governor of the State Bank of Vietnam;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
1951-2016 KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG VIỆT NAM = Celebrating the Bank of Vietnam' 65th anniversary;
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1890-1969 = President Ho Chi Minh 1890-1969;
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = Governor of the State Bank of Vietnam
[signature] NGUYỄN VĂN BÌNH;
MỘT TRĂM ĐỒNG = One hundred dong

Back:

State Bank of Vietnam building in Hanoi; Thanh Giong monument in Soc Son (in the background); cranes;
Text:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM = State Bank of Vietnam;
2016 TIỀN LƯU NIỆM = Commemorative money;
MỘT TRĂM ĐỒNG = One hundred dong

Watermark:

Lotus and 65
Vietnam 100 Dong 2016 banknote, faceVietnam 100 Dong 2016 banknote, back

Booklet

booklet, front cover
booklet, page 1
booklet, page 2
booklet, page 3
booklet, page 4
booklet, back cover

Text on page 1 of the booklet:

ĐỒNG TIỀN LƯU NIỆM 100 ĐỒNG
Kích thước: 82mm x 163mm
Chất liệu: giấy cotton độ bền cao
Màu sắc: hòa sắc đỏ
Mặt trước:
Dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mệnh giá 100 đồng bằng số và chữ;
Hình Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sắc lệnh số 15/SL ngày 6/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bằng chữ siêu nhỏ; Dòng chữ, số " 1951 - 2016 Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam";
Chữ ký cuả đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống ̣đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Số 65 và cuốn sách cách điệu đánh dấu chặng đường 65 năm phát triển cuả ngành ngân hàng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Mặt sau:
Dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mệnh giá 100 đồng bằng số và chữ;
Hình ảnh toà nhà trụ sở chính ngân hàng Nhà nước Việt Nam , hình ảnh Phù đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) và đồng tiền cổ cách điệu ở phần nền phiá sau tòa nhà tượng trưng cho chủ quyền tiền tệ cuả nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Họa tiết trên trống đồng Ngọc Lũ, hình mây, rồng được sử dụng làm nền trên cả mặt trước và mặt sau đồng tiền lưu niệm tượng trưng cho ý chí tự chủ , tự tôn, sức mạnh phi thường cuả khối đại đoàn kết toàn dân.
Kỹ thuật bảo an chính:
(1) Bóng chìm hình hoa sen và số 65
(2) Hình định vị
(3) Mực đổi màu chuyển động
(4) Dây bảo hiểm có hiệu ứng chuyển động
(5) Mực màu vàng lấp lánh phát quang

Text on page 4 of the booklet:

(translation of the above)
THE COMMEMORATIVE NOTE OF VND 100
Dimension: 82mm x 163mm
Material: durable cotton substrate
Colour: mixed red
Obverse:
The text "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" (State Bank of Vietnam) and the denomination VND 100 in numbers and writing;
The national emblem, the portrait of President Ho Chi Minh; the ordinance No. 15 of May 6th, 1951 establishing the National Bank of Vietnam in microtext; the text, number: "1951-2016 The 65th anniversary of the Vietnamese banking industry";
The signature of H.E. Nguyen Van Binh, the Governor of the State Bank of Vietnam;
The number "65" together with a book in stylized forms feature the milestones in developing of the banking industry in serving the Vietnamese people and the country.
Reverse:
The text "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" and the denomination VND 100 in numbers and writing;
The building of the State Bank of Vietnam, the image of Phu Dong Thien Vuong (Thanh Giong) and the stylized ancient coin in the background represent the monetary sovereignty of an independent Vietnam with prosperous people, a powerful nation and a democratic, equitable and civilized society.
The vingettes patterns on Ngoc Lu bronze drum, cloud and dragon in the background of both sides symbolize the national values of sovereignity, integrity, dignity and extraordinary strength of a national unity.
Main security features:
(1) Watermark: lotus image and 65
(2) See-through image
(3) Distinctive colour shifting ink
(4) Dynamic moving window security thread
(5) Iridiscent and fluorescent ink

Envelope

envelope