Coins and Banknotes of Vietnam
and French Indochina

North Vietnam 50 Dong 1947

Face:

Ho Chi Minh; denomination;
Text:
VIỆT NAM DÂN CHÚ CỘNG HÒA = Democratic Republic of Vietnam;
GIẤY BẠC VIỆT-NAM = Banknote of Vietnam;
NĂM MƯƠI ĐỒNG = 伍拾元 = ໕໐ ຫຼຽນ = ៥០ រៀល = Fifty dong;
THEO SẮC LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM KẺ NÀO LÀM GIẢ HOẶC CỐ HÀNH ĐỘNG PHÁ HOẠI TỞ BẠC GIẤY CỦA CHÍNH PHỦ SẼ BỊ TRỪNG TRỊ THEO QUÂN PHÁP
= According to the Government of Vietnam decree, those who counterfeit or damage the paper money of the government will be punished in accordance with military justice;
GIÁM ĐỐC NGÂN KHỐ TRUNG ƯƠNG = Director of the National Government Treasury
[signature: Nguyễn Văn Khoát];
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH = Minister of Finances
[signature: Phạm Văn Đồng];

Back:

farmers, buffalo, child, worker; denomination;
Text:
VIỆT-NAM DÂN-CHÚ CỘNG-HÒA = 越南民主共和 = Democratic Republic of Vietnam;
GIẤY NĂM MƯƠI ĐỒNG = Paper fifty dong; 伍拾元 = 50 dong

P-11b D-7c 50 Dong 1947

Watermark:

VNDCCH vertical
North Vietnam banknote 50 Dong 1947, faceNorth Vietnam banknote 50 Dong 1947, back

P-11c D-7b 50 Dong 1947

Watermark:

VNDCCH oval
North Vietnam banknote 50 Dong 1947, faceNorth Vietnam banknote 50 Dong 1947, back