French Indochina 5 Piastres 1909-1920, Saigon

P-37b 5 Piastres 12-6-1913

P-37b 5 Piastres 9-11-1915

P-40(s) 5 Piastres 1920 SPECIMEN

back to Second Type: 1903-1921