French Indochina 100 Piastres 1911-1920, Saigon

P-42 100 Piastres 9-1-1920

P-42 100 Piastres 10-1-1920

back to Second Type: 1903-1921