French Indochina 5 Piastres 1909-1920

P-37b 1913 5 Piastres,
Saigon branch

P-37b 1915 5 Piastres,
Saigon branch

P-19 1920 5 Piastres,
Haiphong branch

back to French Indochina early issues