20 Piastres 1876-1907

P-30 20 Dollars/Piastres 6-9-1898, Saigon

P-36 20 Piastres 16-3-1907, Saigon

back to First Type: 1876-1907