100 Piastres 1893-1907

P-33 100 Piastres 18-3-1907, Saigon

back to First Type: 1876-1907